یک کاربندی نو

کاربندی زیر گنبد مهدیه – مجموعه مصلی بزرگ امام خمینی (ر ه) – شهرکرد